Ειδικοι οροι και προυποθεσεις

1.Η Coaching Evolution Int’l Academy for Coach Certification σε συνεργασία με την Coaching Evolution Int’l, προσφέρουν κατόπιν κλήρωσης 1 δωρεάν συμμετοχή στα μαθήματα του ετήσιου προγράμματος Advanced Diploma in General & Specific Coaching Skills και του 6μηνου προγράμματος Foundation in General Coaching Skills, που ξεκινούν στις 19 Μαρτίου 2016, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στο Coaching Day Greece 6  και ημερομηνία λήξης η Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, ώρα 23:59μμ.

2.Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση Α έχουν όλοι οι συμμετέχοντες στο Coaching Day Greece 6 που αποδεδειγμένα έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 16 ωρών εκπαίδευσης για το ετήσιο πρόγραμμα. Για τη συμμετοχή στην κλήρωση Β για το 6μηνο πρόγραμμα δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες στα παλαιότερα  Coaching Day Greece 1- 5 οι οποίοι θα συστήσουν αποδεδειγμένα έστω και σε ένα άτομο το οποίο θα εγγραφεί και παρακολουθήσει τη δωρεάν διήμερη εκπαίδευση (το σύνολο των 16 ωρών) και έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 16 ωρών εκπαίδευσης οι ίδιοι.

Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που έχει συστήσει ο εκάστοτε προηγούμενος απόφοιτος του διημέρου, τόσες θα είναι και οι συμμετοχές του για το 6μηνο πρόγραμμα.

Ο νικητής της κλήρωσης για το εξάμηνο πρόγραμμα θα πρέπει να αποδεικνύει μέσω σχετικού email όπου θα αναφέρει ξεκάθαρα πριν τις 23:59 στις 18/03/2016 το ονοματεπώνυμο και τη ημερομηνία γέννησης του ατόμου ή ατόμων που σύστησε.

3.Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2016 στο κτίριο του Orange Grove, στο πλαίσιο του Coaching Day Greece. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής, ενώ θα κληρωθεί επίσης αναπληρωματικός νικητής για την περίπτωση που ο πρώτος:

(α) είτε δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (β) είτε διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κατά την ημερομηνία της κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής του που αναφέρονται στους παρόντες όρους (γ) είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του, ώστε να ειδοποιηθεί για την εγγραφή του στο πρόγραμμα και τη δωρεάν παρακολούθηση των μαθημάτων , εντός χρονικού διαστήματος πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης σε περίπτωση που αποχωρήσει πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης.

Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός νικητής να παραλάβει το δώρο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο αρχικός νικητής χάνει αυτομάτως το δικαίωμα να αναζητήσει το δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Coaching Evolution Int’l Academy for Coach Certification στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης.

4.Ο νικητής θα ανακοινωθεί την ημέρα της εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση θα ενημερωθεί τηλεφωνικώς και μέσω e-mail εντός δύο εργάσιμων ημερών από τη γραμματεία της Coaching Evolution Int’l Academy for Coach Certification, στους τηλεφωνικούς αριθμούς και το e-mail που έχει γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής του στην εν λόγω κλήρωση (Α και Β). Σε περίπτωση που η Coaching Evolution Int’l Academy for Coach Certification δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με τον νικητή, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, για οποιοδήποτε λόγο άλλως σε περίπτωση που αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχής του εν λόγω νικητή βάσει των παρόντων όρων, αυτή απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση παροχής της προσφερόμενης υπηρεσίας δωρεάν.

5.Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο, δεν ανταλλάσσεται με άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα, υπηρεσίες ή εκδόσεις της Ακαδημίας και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.

6.Η Coaching Evolution Int’l Academy for Coach Certification διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση, της διάρκειάς της περιόδου υποβολής συμμετοχών και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης. Περαιτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια της κλήρωσης για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας.

7.Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την παροχή από την Coaching Evolution Int’l Academy for Coach Certification και αντίστοιχα τη λήψη από τον συμμετέχοντα της συμφωνούμενης εκπαιδευτικής υπηρεσίας, είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας. Τα μέρη συμφωνούν ότι πριν την προσφυγή στα δικαστήρια θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια φιλικής διευθέτησης της διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης.

8.Η κλήρωση θα γίνει παρουσία της δικηγόρου Ελένης Ματράκη.

Επιστροφή στη κεντρική σελίδα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Decipher Your Client

Register now
get the details
New York City
New York
February 2019
Check calendar for specific dates
Intro course to profiling
A 16-hour coach training event